Adatvédelmi szabályzatok

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

 1. Jelen adatkezelési szabályzat („Szabályzat”) a “Fogadj úgy, mint a profik” Facebook oldalon és a ProTipsters.eu weboldalon keresztül nyújtott Szolgáltatásra vonatkozó adatkezelési-, adatvédelmi szabályokat tartalmazza. A Szolgáltatásra vonatkozó részletes szabályokat az Általános Szerződési Feltételek („ÁSZF”) tartalmazza. A jelen Szabályzatban nagybetűvel használt fogalmak az ÁSZF-ben meghatározott tartalommal értendőek, az itt tett kiegészítésekkel.
 2. Ügyfél és Kövecses Árpád e.v. (székhely: 9019 Győr Kenderföldi út 26.; Nyilvántartási szám: 53141950; email: info@protipsters.eu) mint a Fogadj úgy, mint a profik Facebook oldal és a ProTipster.eu weboldal üzemeltetője és Szolgáltatója, és ennek kapcsán, mint adatkezelő, magukra nézve kötelezőnek ismerik el és szerződött partnereik számára is kötelező és elengedhetetlen feltételként elfogadtatják jelen jogi közlemény rendelkezéseit.
 3. Üzemeltető kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen Szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak. A jelen Szabályzat kibocsátásának célja, hogy biztosítsa a nemzetközi adatkezelési-adatvédelmi előírások és az egyéb adat és titokvédelmi szabályok érvényesülését az alkalmazott eszközök, adatok szükség szerinti védelme útján.
 4. A Szabályzat területi hatálya a Szolgáltatás nyújtása körében történő adatkezelésre terjed ki, míg időbeli hatálya az Ügyfél hozzájárulásának megadásától kezdődően addig áll fenn, míg a jelen Szabályzat alapján az adatkezelő a személyes adatokat nem törli, vagy az Ügyfél a Szolgáltatás megszűnését követően, a személyes adatainak törlését kifejezetten nem kéri az Üzemeltetőtől/Szolgáltatótól.
 5. FOGALMAK

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők;

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;

adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi;

érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

ügyfél: a Szolgáltató által nyújtott, ÁSZF-ben meghatározott szolgáltatás igénybe vevője, aki a 18. életévét betöltötte (vagy a rá irányadó korhatárt elérte és a rá irányadó jog szerinti törvények alapján a szolgáltatást jogosult igénybe venni, és aki a regisztrációval egyidejűleg elfogadja az ÁSZF-ben foglaltakat;

harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, az adatok módosítását illetve a kezelt adatok törlését kéri;

 

AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

Neve: Kövecses Árpád e.v.

Székhelye: 9019 Győr Kenderföldi út 26.

Nyilvántartási szám: 53141950

Adószám: 53646747-1-28

Kapcsolat: e-mail: info@protipsters.eu

 

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

 1. Az Üzemeltető általi adatkezelésekre az Ügyfelek önkéntes hozzájárulása alapján kerül sor. A hozzájárulást az Ügyfél az egyes adatkezelések tekintetében az Üzemeltetőnek megadott a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges megrendeléssel, illetve a kérdéses adatok email útján önkéntesen történő megadásávall adja meg.

 

AZ ADATKEZELÉS MÓDJA ÉS CÉLJA

 1. A szolgáltatás igénybe vétele megrendeléshez kötött. A megrendelés során az Ügyfélnek kötelező megadnia az Üzemeltető által kért, azonosításhoz, kapcsolattartáshoz szükséges és a valóságnak megfelelő adatait. Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy az előfizetői nyilatkozaton további adatok megadását kérje az adatkérés céljának közlésével. Az Üzemeltető a megjelölt céltól eltérő célra a személyes adatokat nem használja.
 2. A megrendelés során kötelezően vagy nem kötelezően megadott adatok kezelésének célja: a) az Ügyfél azonosítása a Szolgáltatás használata során; b) az Ügyfél adataihoz való korlátozott hozzáférés biztosítása a Szolgáltató részére; c) a Szolgáltatás fejlesztéséhez és működésének optimalizálásához szükséges statisztikai célú felhasználás, d) az adatok továbbítása a Szolgáltatás elvégzése érdekében Szolgáltató felé; e) az adatok továbbítása a Szolgáltatás elvégzése érdekében az Értékesítők felé.
 3. Az adatok az Ügyfél azonosítását, a kapcsolattartást, fogyasztói szokásainak megismerését és az Ügyfél fogyasztói jogainak érvényre jutását szolgálják. A fentieken túl egyes szolgáltatásokhoz további adatkezelések kapcsolódhatnak, ami kizárólag az Ügyfél önkéntességén alapulhat. Ezen, önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelésekre a jelen Szabályzat rendelkezései megfelelően irányadóak. A további adatkezelések elsősorban a szolgáltatás nyújtásához, az Üzemeltető működési köréhez kapcsolódnak. Ebben a körben az adatszolgáltatás önkéntes.

 

ÜGYFÉL HOZZÁJÁRULÁSA, JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

 1. Az Ügyfél a Szabályzat elfogadásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az általa megadott e-mail címre, postacímére vagy telefonszámon szóbeli közvetítéssel az Üzemeltető reklám, promóciós leírásokat, az Üzemeltető érdekkörébe tartozó kérdőíveket és egyéb hírlevelet küldjön (továbbiakban együttesen: anyagok). Az anyagok az Üzemeltetővel szerződésben álló harmadik személyek anyagait, reklámjait, promócióit vagy egyéb, az Üzemeltető tevékenységével összefüggő leírásokat is tartalmazhatnak. A megküldött anyagok a direktmarketing körébe is tartozhatnak. Az Ügyfél kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy részére az anyagok napi rendszerességgel, vagy akár naponta több alkalommal közvetítésre kerüljenek.
 2. Ügyfél kifejezetten hozzájárul továbbá, hogy az általa megadott és az Üzemeltető által rögzített adatokat és információkat a Szolgáltatás során gyűjtött adatokkal egyesítve az Üzemeltető esetleges későbbi, egyéb termékéhez vagy Szolgáltatásához is felhasználásra kerülhessen.
 3. Az Ügyfél az oldalt kizárólag saját felelősségére használhatja. Az Üzemeltető nem vállal felelősséget olyan károkért, amelyek arra vezethetők vissza, hogy az Ügyfél az oldal használata során nem a kellő körültekintéssel járt el vagy akár szándékosan vagy akár gondatlanságból a Szolgáltatás bármely szabályzatát megszegte. Az Üzemeltető nem vállal felelősséget azért, ha az Ügyfél adatai az Ügyfél hibájából jutottak harmadik személy tudomására.
 4. Az Ügyfél köteles tiszteletben tartani a hatályos jogszabályokat, és a használat során köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely jogellenes, vagy amely más felhasználók érdekeit sérti. Jogellenes, ha az Ügyfél mások személyes adatait az érintett hozzájárulása nélkül teszi közzé, vagy cselekményével, kommunikációjával más becsületét, jó hírnevét, szellemi alkotásokhoz fűződő jogait sérti. Minden Ügyfél köteles tartózkodni a rasszista, valamely vallást, vagy etnikai kisebbséget sértő megnyilvánulásoktól, továbbá minden obszcén, trágár, illetve egyéb olyan megnyilvánulástól, amely alkalmas arra, hogy másokban megbotránkozást keltsen. Az Ügyfél jogszabályba ütköző magatartást fejt ki, ha más ügyfél személyes adatait kifürkészi, vagy annak kifürkészését megkísérli. Ügyfél köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely az oldal rendeltetésszerű használatát akadályozza. Az Ügyfél nem tanúsíthat olyan kommunikációt/magatartást, amely a szolgáltatás rendeltetésszerű használatában másokat akadályozhat, vagy zavarhat. Az Ügyfél nem valósíthat meg olyan magatartást, amely kéretlen reklámlevelek (spam) küldését eredményezi. Az Ügyfél köteles tartózkodni olyan elektronikus levelek küldésétől, amelyek akár méretük, akár tartalmuk, akár csatolmányuk okán alkalmas lehet arra, hogy az Üzemeltetőnek kárt okozzon, vagy tevékenységét bármely módon hátráltassa, vagy az Üzemeltető vagy partnerei jó hírnevét csorbítsa.
 5. Az Ügyfél köteles tartózkodni a Szolgáltatás működésének megzavarásától, akadályozásától, illetve olyan tevékenységektől, amely az Üzemeltető üzleti titkainak, általa titokban tartott információknak, adatainak a megszerzésére vagy annak felhasználására irányul. Az Ügyfél nem folytathat olyan tevékenységet, amely a Szolgáltatás informatikai biztonságát veszélyezteti, vagy valamely termék, Szolgáltatás reklámozására irányul.
 6. Az Ügyfél köteles gondoskodni a saját maga által generált és csak számára ismert és értéket képviselő adatok biztonságáról. Amennyiben az Ügyfél ezen kötelezettségét megszegi és ezzel lehetősége van harmadik személynek arra, hogy jogtalan előnyt érvényesítsen, akkor az Üzemeltetővel vagy annak bármely partnerével szemben az Ügyfél semmilyen igényt nem érvényesíthet.
 7. Az Ügyfél köteles az Üzemeltetőnek bejelenteni, ha gyanú merül fel benne, hogy személyes adataival bárki visszaél a Szolgáltatás használata során. Az Üzemeltető a visszásságot a bejelentéstől számított, az ÁSZF-ben rögzített időtartamon belül belső vizsgálat lefolytatásával kivizsgálja és annak eredményéről az Ügyfelet elektronikus levélben értesíti és visszaélés gyanúja esetén megteszi a szükséges jogi lépéseket, illetve ha képes, akkor a visszásságot azonnal saját hatáskörén belül megszünteti.

 

ÜZEMELTETŐ FELELŐSSÉGE

 1. Az Üzemeltető vállalja, hogy minden tőle elvárható intézkedést megtesz a Szolgáltatás zavartalansága és folyamatossága és a személyes adatok védelmének érdekében. Az Üzemeltető minden szükséges intézkedést megtesz az Ügyfelek adatainak biztonsága érdekében.
 2. Az Üzemeltető az Ügyfelek magatartásáért felelősséget nem vállal.
 3. Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot arra, hogy akár a jelen Szabályzatot vagy akár más szabályzatát sértő Ügyfelet az oldalról kizárja, regisztrációját törölje és a már megszerzett kedvezményeit ezzel együttesen elvegye.
 4. Az Üzemeltető biztosítja, hogy az Ügyfél a jelen Szabályzat elfogadásával megadott adatkezelésekhez és anyagok megküldésének hozzájárulását bármikor visszavonja, vagy ismételten megadja.
 5. A személyes adatok egyéb célokra történő felhasználására az Üzemeltető csak az Ügyfél kifejezett és aktív magatartást igénylő hozzájárulásával válik jogosulttá.
 6. Az Üzemeltető kizárja felelősséget az Ügyfél által az Üzemeltető vagy szerződött partnere felé közzétett tartalommal vagy másként okozott, vagy egyébként az Ügyfél érdekkörére visszavezethető mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kár vagy jogsérelem, illetve egyéb hátrányos következmény vonatkozásában.